Påstander fra div. media.

Uttaksted («SVAICE skal skjære av brearmen», norsk nasjonalskatt)

Svar: Isen hentes ikke ut av en nasjonalpark og følgelig ikke ut av et turistområde. Området har ingen naturlig ferdsel som en følge av avstander og topografi, snø og isforhold. Uttaket skal heller ikke finne sted ved Engenbreen, som i dag er et turistmål og ofte avbildet i media i forbindelse med saken. Området det er søkt om uthenting av is, er et avgrenset område ovenfor Holmvassdemningen, utenfor det som er definert som nasjonalpark. Området ligger 13 km vekk fra turist-destinasjonen (målt i luftlinje). Uttaket utgjør 0,0003% av Svartisens overflate. Uttakstedet er merket med den røde prikken i den grønne firkanten, se kartet under. Uttak i en nasjonalpark

Svar: Isen hentes ut ca 3-4 km utenfor nasjonalparken, i et område som naturlig kvitter seg med ca. 794 millioner kubikk is og smeltevann i året ned i et regulert vannmagasin, Storglomvannet (jfr Miljørapport utarbeidet av Rambøll). Uttakområdet ligger utenfor nasjonalpark og utenfor rekkevidde for fremtidig turist-satsning, dette fordi det ikke er fysisk mulig å bevege seg i området til fots. SVAICE har ingen behov for å krysse nasjonalparken på noe tidspunkt, verken med uttak eller ut-frakting av is. (Kartet overfor viser grensen til nasjonalparken med grønne linjer) 

Det skal flys 6000 ganger midt i turistsesongen 8 timer hver dag

Svar: Dette medfører ikke riktighet. Dette regnestykket ble konstruert på eget initiativ av administrasjonen i Meløy kommune under forrige rådmann og har aldri vært presentert som et ønske, ei heller et fremtidig ønske for selskapet. Dette er senere blitt en etablert sannhet, noe det ikke er. Selskapet skal i all hovedsak benytte September og Oktober til uttak med helikopter tilsvarende 40 timer årlig flytid  i et område uten befolkning. (tilsvarer ca. 1 time hver ettermiddag på ukedagene). I dette området finnes ingen infrastruktur; hverken bolig, fritidsbolig eller turistinstallasjoner vil derfor bli påvirket av uttaket. Etter 1. september er det så godt som ingen aktivitet i Storglomvannet. Jfr. tidspunkt for planlagt flyging som vil skje på ettermiddag/kvelden. 

«Global oppvarming rett i glasset» SVAICE skal ødelegge en 10 000 år gammel isbre!! 

Svar: Det skal kun hentes ut is som er under kalving, dvs. is som uansett naturlig faller ned fra breen og omdannes til vann. Isen er en fornybar natur-ressurs, ettersom det gjennom vinteren tilkommer ny is på breen, i snitt 8-12 meter snø i året. Selvsagt kan breen reduseres i år hvor det smelter mer is enn det tilkommer snø samme år. Siden 1960 tallet har isen hatt en tilbakegang på 1% totalt, noe fagfolk referer til som naturlige svingninger. SVAICE sin virksomhet vil på ingen måte ha noen innvirkning på smeltingen av isen og disse påstandene er ikke støttet av noen faginstanser.  Det vi erfarer er at motstanden i media i all hovedsak baserer seg på følelser. Isbreene er en enorm fornybar naturresurs, men de er i dag blitt et symbol på global oppvarming i og med at kalvende is og tilbakegang av enkelte isbreer ses i sammenheng av de globale utfordringer vi har i dag. 

Skal selge et helt unødvendig produkt

Svar: For veldig mange vil nok dette fremstå som et unødvendig produkt. Enkelte land, selv i Europa benytter klorifisert vann til å produsere isbiter, dette ødelegger smaken på vannet og deretter produktene man velger å benytte isbitene i. I forbindelse med selskapets egne markedsundersøkelser har man fått svært gode tilbakemeldinger. Etterspørselen etter produktet er også en stor del av grunnlaget for bedriftens søknad, om å få utvinne is som er i ferd med å kalve i Storglomvannet.

Hvordan kan politikerne være så tullete at de går med på å ødelegge en turist-destinasjon

Svar: Turist-destinasjonen Engenbreen er lokalisert 13 km i luftlinje fra planlagt uttak av kalvende is. Vår drift vil ikke påvirke et turistmål som ligger så langt unna. For å illustrere avstanden så er det kun 12 km. i luftlinje mellom Bodø Lufthavn og den kjente turist-destinasjonen Saltstraumen. Det er ofte brukt bilder av det kjente nasjonale ikonet Engenbreen i media når man omtaler SVAICE, dette er missvisende. Vi ser ikke at det skal være en konflikt med turistsatsingen ved Engenbreen, heller ikke ved Storglomvannet for fremtiden, med tanke på at vi verken har aktivitet på sommeren eller i helgene, samt at vi kun tar ut isen på ettermiddager i perioden 1. September til 31. Oktober.  

Eksklusivt og utelukkende for rike folk!

Svar: Selskapet har søkt om å ta ut is tilsvarende 0,0003% av overflaten tilhørende Svartisen. Ettersom det skal hentes ut en begrenset mengde is, bygger dette oppunder at dette er en knapp ressurs som igjen gjør produktet eksklusivt. Lavt volum gir høyere verdi, bærekraftig uttak avhenger av høyere betalingsvilje for produktet. Sannheten er at mange i 2019 har råd til å kjøpe en isbit til eksempelvis 100 kroner, hvorvidt mange vil gjøre det, er en helt annen sak. SVAICE ønsker å selge isbiter til restauranter og barer som ønsker å kunne tilby noe ekstra til kundene sine. Ofte har media brukt store overskrifter, som "Breis til de rike", noe som de vet vekker følelsene hos leserne, dette er spekulativt, men selger godt. 

Isen skal flys rundt hele verden og bidrar til ytterligere forurensing

Svar: Isen skal transporteres i containere til endedestinasjon via sjøvei etter at den er hentet ut. Ved å benytte containerskip fremfor frakting med fly vil vi redusere CO2 utslippet med 90-95%. Det er altså ikke tilfelle at isen skal fraktes rundt jorda med fly. SVAICE benytter de samme transportmidler ut i verden som all annen eksport. Følgelig kjøpes CO2 kvoter for hele verdikjeden og det fokuseres på bærekraftig transport. 

Engenbreen har trukket seg så mye tilbake de siste årene

Svar:  Først og fremst så må vi igjen presisere at vi ikke tar ut isen på Engenbreen, og vårt uttak er 13 km. unna i luftlinje. Totalbildet er at Svartisen som isbre har blitt redusert med 1% siden 60 tallet, noe som alle fagfolk mener befinner seg innenfor normalvariasjonen. Breen er i konstant bevegelse. Livssyklusen til en bre tilsier at det nederste islaget konstant blir presset nedover, som igjen forårsaker kalving/slipp. Isen «legger på seg» ifra toppen gjennom vinterhalvåret og er i bevegelse i ulike sykluser gjennom hele året. Engenbreen har den trukket seg tilbake de siste årene, om dette er en naturlig syklus eller kommer av menneskeskapt global oppvarming skal være usagt, men det er på det rene at SVAICE aldri har- og aldri vil ta ut is fra Engenbreen. 

Å hente ut is etterlater seg en enorm forurensning

Svar: Maksimalt årlig uttak på 3600 kubikk tilsvarer utslippet fra en Boing 747 på en 9 timers flytur til eksempelvis Oslo- New York en vei. Med et CO2 utslipp på ca. 288 tonn er allikevel lavt, med tanke på de 50-60 arbeidsplassene som kan bli skapt. Vår påstand er at det knapt er mulig å etablere en produksjon som har et lavere CO2 avtrykk enn det som vi kan få til. Videre produksjon vil ikke medføre noen som helst utslipp annet enn rent vann/smeltevann fra videreforedling av isen. 

Dette går utover Statkrafts kraftproduksjon 

Svar: Ved full produksjon tar vi ut is som tilsvarer 26 sekunder av Statkrafts årlige kraftproduksjon. (Vi har fått oppgitt at det går med 140.000 liter pr. sekund i Statkrafts vannturbiner ved full produksjon.) 

Uttak vil etterlate seg store «sår» i breen

Svar: Uttaket vil ikke etterlate seg varige spor i isen og uttaket vil føye seg fint inn i de naturlige variasjonene som er i isen i dag. Etter våre erfaringer var uttakstedet naturlig lukket etter 6-8 uker i forbindelse med prøveuttaket i 2015. Året etter uttaket vil man være avhengig av GPS koordinater for å finne igjen uttakstedet. 

Helikoptertransporten støyer voldsomt

Svar: Vi har flyttet helikoptertransporten bort fra Kilvik der det bor noen fastboende. Der vi nå skal fly er det ingen fastboende, ingen hytter og ingen turistinstallasjoner. Vi har i tillegg flyttet uttaktidspunktet til 1. september for å unngå ev. konflikter med de få turene som er i nærliggende områder om sommeren. Vi har tatt hensyn til alle som ev. skulle ha en interesse i området og når vi i tillegg tar ut isen i løpet av 1-2 timer i løpet av ettermiddagen i perioden 1. September til 31. Oktober så mener vi at alle parter skal være tatt hensyn til. 

SVAICE bare tar seg til rette av våre felles naturresurser 

Svar: SVAICE har en avtale med Statskog som er grunneier. Vi må selvfølgelig betale på lik linje med alle andre for å kunne benytte seg av Norges naturresurser.